Kitüntetettek


A Gencsapáti Iskola Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet alapított, kifejezve elismerését azon pedagógusok felé, akik gyarapítják az emberi szellemet, s közkincsé teszik a megszerzett tudást, és azon támogatók felé, akik önzetlen segítségükkel, felajánlásukkal hozzájárulnak az intézmény korszerűsítéséhez, megújulásához. Ezen emlékplakett átadására minden év Március 15-i ünnepély alkalmából kerül sor.

Az Oktatási Minisztérium által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet nyugdíjba vonulásuk alkalmából azok a pedagógusok kapták, akik hosszú éveken át tartó, példamutató munkával, a tanítványok iránt érzett nagy szeretettel bizonyították az élet mély érzést adó erejét, s végleg búcsút intettek a pedagógus pályának.

 

Év

Név

Kitüntetés

2007.

Horváth Sarolta

Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munkáért

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Németh Istvánné

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Szalay Istvánné

Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munkáért

Vas Megye Közgyűlése Pável Ágoston Emlékpakett

Vinkó Mihályné

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

2008.

Szijártó Tamásné

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2009.

Aigner Istvánné

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Szijártó Tamás

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2010.

Szendrőiné Sochr Mária

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Tömő Ferenc

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Orbán Imréné

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2011.

Bencsicsné Hajkó Gyöngyi

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Bede György

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Séllei Csaba

Gróf Aponnyi Albert Emlékplakett

Gerencsér Beáta

Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munka

2012.

Szép Istvánné

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Rácz György

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Szendrői Gábor

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Szendrőiné Sochr Mária

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Szijártó Tamásné

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Bencsicsné Hajkó Gyöngyi

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

2013.

Balaton András

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Bauer Viktorné

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Horváth Tibor

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2014.

Nagy Attila

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Tóth Tibor

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Bejczi Mónika

Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munka

2015.

Hosszú Gergő

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Aigner Istvánné

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Bauer Viktorné

Pedagógus szolgálati Emlékérem

Gerencsér Beáta

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért

Oktatási Tagozat

2016.

Gaál László

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Tóth Tibor

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2017.

Bodorkós András

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Domján Károly

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Tóthné Siska Marianna

Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munka

2018.

Borhi Szilárd

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

Viszked Péter

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2019.

Németh Zoltán

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2020.

Bolfánné Zöhrer Mónika

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

2023.

Szakály Ferenc

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett

 

 

2023.

Szakály Ferenc

A gencsapáti iskola testnevelő tanáraként a mozgás örömét hirdeti, amit csakis egy ilyen pedagógus tud a gyerekekben akár egész életükre megalapozni. Elkötelezett, a hivatásának élő ember. Munkája során hisz a sport nevelő erejében, tanítványait kitartásra, erőfeszítésre ösztönzi. Tanítási módszereiben együtt halad a korral, s mindig az újra, a megújulásra törekszik. Egy állandóan működő belső motor hajtja: erőt ad, buzdít, motivál, dicsér. Lelkesedését nemcsak diákjainak, hanem azok szüleinek is átadja. Lendülete, ereje, tanításba fektetett kimeríthetetlen energiája követendő példát ad a fiatalabb pedagógus generációknak. Tenni és tanítani akarásával, emberségével pedig kivívja diákjai tiszteletét. Évekig versenyeztette eredményesen a gencsi iskolásokat a városkörnyéki focibajnokságokon, és különböző kupákon, sportversenyeken. A tömegsport terén végzett kiemelkedő munkája során olyan sportágak gyerekekkel való megismertetésére és megszerettetésére törekszik, mint a pétanque, a floorball és a tollaslabda. Tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően tanítványai kiemelkedő eredményeket érnek el a megyei diákolimpiai versenyeken, s neki köszönhetően eljutnak egészen az országos diákolimpiai elődöntőkön és döntőkön elért sikerekeig.

A 2022/2023. tanév végén, Szakály Ferenc tanár úrnak kimagasló pedagógusi munkája elismeréséül az iskola vezetősége a Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet adományozta.

 

2020.

Bolfánné Zöhrer Mónika

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja Bolfánné Zöhrer Mónika, aki megmutatta nekünk, hogy mi hiányzik az emberekből manapság? Nem a szeretet – hanem a jóság. Ezért ha azt valakiben megtapasztaljuk, átsuhan rajtunk valami megnevezhetetlen érzés. Jó szó vagy jó tett – s mi meglepődünk, hogy ilyesmi van még egyáltalán.

Bolfánné Zöhrer Mónika az elmúlt években többször okozta ezt a kellemes érzést az iskola vezetőségének. Segítőkészségével, anyagi támogatásával újra és újra bizonyította, hogy fontos számára az intézmény működése és az itt tanuló diákok sorsa.

Két gyermekének oktatását bízta a Gencsapáti tantestület tagjaira, akiknek pedagógiai céljaihoz elkötelezettséggel, felelősséggel és jószándékkal adakozott. S tette mindezt olyan természetes közvetlenséggel, ami felfedte számunkra viselkedésének kulcsát: Ő PUSZTÁN SZERETETBŐL AD.

Prior szerint: „Mindenkinek kellene, hogy legyen valami, amit önzetlenül és szeretetből tesz, pusztán azért, hogy a másoknak szerzett örömmel magát is boldogítsa.”

Reméljük, hogy most boldogan osztozik velünk abban az örömben, amit a tárgyi feltételek javításához és az intézményi programok megvalósításához nyújtott adományaival okozott az iskolának.

Az iskolavezetés köszöni a felnövekvő generáció tanítási körülményeinek javításához nyújtott sok-sok támogatását.

 

2019.

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerésben részesült az intézményi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatásért Németh Zoltán, akinek önzetlen adakozása feltétel nélküli és szívből jövő. Az összetartozás örömét, az ünnep közös megélését tette lehetővé a gyerekek és a faluközösség számára azzal, hogy évről-évre nyújtott anyagi támogatást. Adományával kiállt az ünnepi hagyományokért, s azért, hogy azok tovább élhessenek.

Az ő igaz cselekedete példaként szolgált arra, hogy „jó volna, ha lenne pipettánk, amivel mindenkibe belecseppentenénk azt az  érzést, hogy milyen felemelő másokat segíteni, akkor talán sokan rákapnának a jótékonykodás ízére”

Tette olyan, „akár a vízbe dobott kavics: előbb nekünk kell adnunk, és csak utána kérhetünk másoktól – az adományozás tovább gyűrűző hatása csak így érvényesül. Nem az adomány nagysága, hanem az adakozás ténye számít. Az adakozás jelzi ugyanis az elkötelezettséget, a céllal való azonosulást.”

Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki mindezért köszönetét.

2018.

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja az intézménynek nyújtott önzetlen, szívből jövő, feltétel nélküli adományozásért Borhi Szilárd. Édesapaként  támogatásával veszi ki a részét a jövő generációjának neveléséből azáltal, hogy a tanulás tárgyi feltételeinek megteremtésével segíti a tudás birtokosává válásukat. Fő erénye, hogy magánérdeke fölé helyezve az adakozást, támogatja mindazokat, akiknek felajánlásával a legtöbbet használhat: a felnövekvő nemzedéket. Rá is igaz a mondás, mely szerint: „miközben az ember másokon segít, egyben önmagának is örömet okoz”. Önzetlensége, segíteni akarása tükrözi Emerson gondolatait: „köszönet a gyerekeknek, mert csak ők képesek jobbá tenni a világot”. Az iskola vezetősége az emlékplakett átadásával fejezi ki háláját az intézménynek nyújtott anyagi támogatásáért.

 

Gróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja az intézmény felújításához, korszerűsítéséhez évről-évre nyújtott anyagi támogatásért Viszked Péter. Tenni akarása kifejezéseképpen a JELENBEN szolgálja a felnövekvő nemzedék JÖVŐJÉT. Két gyermekét bízta az intézmény tantestületére azzal a meggyőződéssel, hogy számukra az iskola az a hely, ahol: gyökereiket megtarthatják, a tudást megízlelhetik és önmaguk megismerésén túl, megbecsülhetik a közösség egy életen át összetartó erejét.

Bagdy Emőke szerint „Az anyagi dimenzióban adott támogatás több mint egy szám: az adakozó emberben élő SZERETET CSELEKVÉSE”. Különösen igaz ez Viszked Péterre, aki szeretettől vezérelve támogatja azokat, akiknek a legtöbbet használhat: a gyerekeket, akik a megszépülő iskolának az értelmet adják azzal, hogy belakják, óvják, és a magukénak tudják.

Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét Viszked Péternek az iskola korszerűsítéséhez nyújtott önzetlen adakozásáért.

 

2017

 

Tóthné Siska MariannaGencsapáti Község Önkormányzata „Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munkájáért” kitüntetést adományozza Tóthné Siska Mariannának, akinek 1991 óta munkahelye a gencsapáti iskola. Életében – családja mellett – a legnagyobb hangsúlyt mindig a gyerekek jelentették, ezért törekedett velük kapcsolatban az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör kialakítására. Gyermekvédelmi felelősként számtalanszor meg kellett élnie Ancsel Éva gondolatát, miszerint: „ha van sors, hát az nagyon hamar elkezdődik.” Lelkiismeretesen, jó szándékkal látta el feladatát. Osztályfőnökként a törődés jellemezte az elmúlt évtizedekben. Hitvallása így szólhatott volna: „nevelni annyit tesz, mint emberré tenni”. Minden tette mögött ott bujkált az anyai szív és a gondoskodás. Jó kapocsként működött az iskola és a szülői ház között, mely sok türelmet és kompromisszumkészséget kívánt tőle. Szaktanárként mély hivatástudattal és elkötelezettséggel végezte munkáját. Kiemelkedő tehetséggondozó tevékenygégét a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és Bolyai csapatversenyen elért eredmények bizonyítják. A sport, különösen az atlétika megszerettetése is fontos célja volt tanári pályájának. Az elmúlt évben 800 m-es síkfutásban tanítványa: Nemes Dávid az országos 3. helyen végzett a gyulai diákolimpián. Kollégáival kiegyensúlyozott, jól működő emberi kapcsolatot épített ki. Az iskolai műsorok mellett a községi ünnepélyeknek is aktív résztvevője lett, szemgyönyörködtető mozgáskoreográfiái szerves részévé váltak a különböző rendezvényeknek. Segítőkészségére, emberségére az iskola és a falu vezetése is biztosan számíthatott, s a jövőben is számít egyaránt. Pedagógusi munkájához ezúton is gratulálunk!

 

 

Bodorkós AndrásGróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja az iskola korszerűsítéséhez nyújtott önzetlen anyagi támogatásáért: Bodorkós András. Az egykori tanítvány a MÚLT gyermeke, aki a JELEN felnőttjeként szolgálja a felnövekvő generáció JÖVŐJÉT. Két kisfiát bízta az intézmény tantestületére azzal a meggyőződéssel, hogy számukra az iskola az a hely, ahol a szülőföld szeretetétől övezve: a gyökereiket megtarthatják, a tudást megízlelhetik és önmaguk megismerésén túl, megbecsülhetik a közösség egy életen át összetartó erejét. Tenni akarása kifejezéseképpen évről-évre komoly támogatást nyújt az intézménynek, hozzájárulva ezzel a korszerűsítésekhez és a felújításokhoz. Önzetlensége feltétel nélküli és szívből jövő. Bagdy Emőke szerint „Az anyagi dimenzióban adott támogatás több, mint egy szám: az adakozó emberben élő SZERETET CSELEKVÉSE.” Bodorkós András tehát a szeretettől vezérelve támogatja azokat, akiknek a legtöbbet használhat: a gyerekeket, akik a megszépülő iskolának az értelmet adják azzal, hogy belakják, óvják, és a magukénak tudják. Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét.

 

 

Domján KárolyGróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja az iskola megújulásához nyújtott munkájáért és támogatásáért: Domján Károly. A gencsapáti iskola egykori diákja ma már a felnőtt generáció tagjaként fogékony a társadalmi felelősségvállalásra. Az elmúlt két évben támogatásával, szakértelmével, gyakorlati tapasztalatával és precíz kétkezi munkájával szolgált az intézmény javára, melynek eredményeként elkészülhetett az új tornaszoba villanyhálózata, s megújulhatott számos lámpabúra és fénycső. A jó tettekhez szorosan kapcsolódik az önzetlenség, amikor saját érdekeinket háttérbe szorítva, a szívünket másoknak megnyitva cselekszünk. Domján Károly a szívét az iskola tanulóinak nyitotta meg, akik a helyi közösségek számára a jövő ígéretét hordozzák. Fáradhatatlan teherbírásával, a tanulás tárgyi feltételeinek megteremtésével segíti a tudás birtokosává válásukat. Munkája Emerson szerint „köszönet a gyerekeknek, mert csak ők képesek jobbá tenni a világot.” Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki elismerését.

 

2016

Gaál László és Tóth TiborGróf Apponyi Albert Emlékplakett elismerést kapja a nagylelkű támogatásért: Gaál László és Tóth Tibor, akikre igazak Böjte Csaba szavai, mely szerint, akik fiatalokat segítenek: APRÓ FÉNYT GYÚJTANAK a sötétben, mely rájuk vetülve őket is megvilágítja. Napjaink társadalmában valóban létszükséglet az aprócska fények gyújtása, a fiatalokkal való törődés, a róluk való gondoskodás. A lelkiismeretes, segíteni akaró felnőttek gyerekeknek nyújtott támogatása éppen ezért az egyik legfontosabb közösségi kincs. Mindkettőjükben fellelhetők a felnövekvő generáció segítéséhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek: a jó szándék, az önzetlenség és a jövőért való felelősségvállalás. Az intézmény, a diákönkormányzat és a 7. osztályos tanulócsoport pártfogó párosa az elmúlt években számos alkalommal kinyilvánította a gyermekekért való tenni akarását. Többszöri felajánlásuknak köszönhetően így tovább javultak az oktató-nevelő munka feltételei és sikeresen valósultak meg DÖK- és osztályprogramok. Az iskola vezetősége az emlékplakett átadásával szeretné kifejezni háláját.

2015

 

Hosszu GergőAz intézményi műsorok, rendezvények lebonyolításához nyújtott önzetlen segítségéért az elismerést kapta: Hosszu Gergő. Kreatív, igényli a kihívásokat, és nyomás alatt is hatékonyan teljesít. Könnyen alkalmazkodik a napjainkat jellemző folyamatos technikai fejlődéshez, számára a modern eszközök kezelése rutinfeladat. Egykori tanítványként önzetlen segítő, aki elkötelezett az iskolai közösség íránt, s emellett lojális és megbízható. Pontosan, precízen hajtja végre a rendezvényeken rábízott hangosítási feladatokat. Nyíltszívű, őszínte fiatalként tudja és érzi, hogy csakis együtt közösségben lehet ÉLNI. Csakis egymást segítve, támogatva, egymás örömében és gondjaiban osztozva lehet csak erősödni, erősebben hinni. A műsorok lebonyolításában való aktív szerepvállalásáaval Hídként köti össze a gyerekeket, az ifjakat és az idősebbeket. Hű Márai Sándor gondolatához, mely szerint: "Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberi közösség felé fordulnak." Az iskolavezetés a Gróf Apponyi Albert emlékplakettel fejezi ki köszönetét áldozatos munkájáért.

 

2014

Bejczi MonikaGencsapáti Község Önkormányzata „Gencsapáti községért végzett kiemelkedő munkájáért” kitüntetést adományozza Bejczi Mónikának, aki Kiemelkedő felkészültségű, kreatív pedagógus. Munkáját a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később, akár szárazság idején is, képesek termőre fordulni. A mindennapokban zajló feladat megoldásaiban kitartó, igényes és pontos. A tanításban lelkes, odaadó tevékenységével tanítványainak érdeklődését folyamatosan ébren tudja tartani. Egy olyan világot teremt maga körül emberségben és tudásban egyaránt, amelyet a diák soha el nem felejt.  Sokat köszönhet az iskola az ő lendületének, munkabírásának. Igazgatóhelyettesként precíz és lényeglátó munkájával nagymértékben hozzájárult az iskola mai arculatának, hírnevének kialakulásához.  Egész személyiségében hordozza azon pedagógusi elkötelezettséget, mely szerint „a tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partján.” Hitvallásában vallja, hogy „a jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.” Köszönet a pedagógusi és igazgató-helyettesi munkája során nyújtott tevékenységéért.

 

Nagy AttilaAz intézmény korszerűsítéséhez nyújtott önzetlen segítségéért az elismerést kapja: Nagy Attila. Talán hisz még a hétköznapi csodában. Talán sejti, hogy az igazi csoda abban rejlik, hogy minél többet segítünk másoknak, mi magunk annál gazdagabbak leszünk.Talán tudja, mi a valódi ÉRTÉK, s talán érzi, mi az igazán ÉRTÉKES. Egy biztos: számára fontos az ÍGÉRET, melyet be kell váltani; az ADOTT SZÓ, melyet meg kell tartani, s a SEGÍTSÉG, melyet önzetlenül kell nyújtani. Személyiségében ez az önkéntesség elkötelezettséggel is párosul. Csakis így válhatott számunkra nélkülözhetetlen számunkra nélkülözhetetlen segítővé, aki kétkezi munkájával veszi ki részét az intézmény tárgyi feltételeinek javításából. Csendesen mosolyog, kéréseket teljesít, közben mindent megtesz az iskolai körülmények megújításáért. Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki köszönetét az intézmény helyiségeinek korszerűsítéséhez nyújtott áldozatos munkájáért.

Tóth TiborA gyerekek érdekében kifejtett önzetlen segítségéért az elismerést kapja: Tóth Tibor. A Szülői Szervezet tagja, felelősségteljes családapa, aki tisztában van vele, hogy az összeadott jó szándék, akarat és tenni akarás ereje megsokszorozódik, ha az egyéni érdekeken felülkerekedik az összefogás. Magában hordozza az önkéntes szülő jó tulajdonságait: a nyílt gondolkodást, a professzionális hozzáállást, a toleranciát, az erős motivációt és az érdekmentességet. Évek óta aktív részese az SzM bálok szervezésének. Családtagjaival oroszlánrészt vállal a farsangi bálok elő-, és utómunkáiban, sikeres lebonyolításában, nagymértékben hozzájárulva ezzel a gyermekek jutalmazására, ajándékozására, az oktatási körülmények javítására fordított bevétel növeléséhez. Tudatos tevékenysége, ösztönző példája inspirál, utat mutat, közösséget épít. Barrie szerint: „azok, akik a gyerekek életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt.” Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki köszönetét a diákok érdekében kifejtett példaértékű tevékenységéért.

2013

Balaton András: Elkötelezettségét, segítőkészségét visszatükrözi a Weöres Sándor-i gondolat: „ az önzetlenség nemcsak összeköt másokkal, hanem önmagunk fölé is emel, ezért igyekezz így cselekedni, s mindennek javára leszel.” 
Talán ez lehetne Balaton András hitvallása, hisz az egykori gencsi diák, akinek a mai napig szívügyének tartja „alma mater”-ét, precíz kétkezi munkájával szolgált javára az intézménynek, s vált fontos segítőjévé az iskola vezetésének. Tenni akarása az elmúlt években önzetlenséggel párosult, hiszen önkéntesen, anyagi viszonzást nem várva vette ki részét a tanulás tárgyi feltételeinek javításából, támogatva ezzel a jövő nemzedékét, a Gencsapátiban felnövekvő generációt. Balaton András fő erénye, hogy jobbító szándékával, fáradhatatlan munkabírásával időt és energiát nem kímélve tesz meg mindent a helyi diákság iskolai körülményeinek javításáért, megújításáért.
Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki köszönetét az intézmény karbantartásához, megújulásához nyújtott áldozatos segítségéért.

Bauer Viktorné: 1977 óta folytatja tanítói-tanári munkáját a Gencsapáti Iskolában. Hivatását immár 36 éve kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretesen végzi. Pályájának két tartó oszlopa az osztályfőnöki és a Diákönkormányzat-vezetői munka. Elkötelezett pedagógusként vallja, hogy a gyerekek életét csakis nagy szeretettel, megértéssel lehet igazán teljessé tenni. Mindig tapintatosan, egyéni bánásmóddal, türelemmel, odafigyeléssel fordul a tanulók felé. Jó tanító módjára nem saját gyümölcsét osztja meg velük, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcsét. Pedagógiai vénájának, gyermekszeretetének, emberségének köszönhetően olyan diákközösségeket épít, melyekben természetes érték a másik megbecsülése, az egymás iránti empátia és a tolerancia. DÖK vezetőként kapocs az iskola tanulótársadalma és a nevelők között. Tanítványait mindig önálló gondolatokra, önkifejezésre sarkallja. A gyermekek érdekképviselete mellett célja a konfliktusok feloldása, a kompromisszumkeresés. Ötleteivel folyamatosan színesíti a diákság szabadidős programjait. Kimagasló beleérző képességével, problémák iránti érzékenységével, kiegyensúlyozott és nyugodt személyiségével biztos támasz szülő-gyermek-kolléga számára egyaránt.
Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki elismerését termékeny pedagógusi és sikeres DÖK vezetői munkájáért.

2012

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át: Szijártó Tamásné: 31 éve folytatja tanítói munkáját a Gencsapáti iskola falai között. E hosszú idő alatt sem vált fásult, hitét vesztett pedagógussá. Épp ellenkezőleg, a több mint három évtizedes pályát bejárva mindvégig kitartást, emberséget, szeretetet, példás munkamorált tanúsított humorral, életörömmel fűszerezve.
A mindennapok során ma is nagy gonddal vezeti be a gyerekek a betűk és számok világába, miközben mindig támogató és motiváló a tanulási-tanítási folyamatban. Olyan alapos ismeretekkel vértezi fel kis diákjait, melyek biztos alapot nyújtanak további tanulmányaik útján.
Kimagasló tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően tanítványai több alkalommal érnek el ragyogó eredményeket vers- és mesemondó, valamint tanulmányi versenyeken. Nagy érzékenységet mutat a felzárkóztatásra szoruló gyerekek iránt, segítségükben éppúgy megtalálja a szellemi izgalmat, a kihívás örömét, mint a nevelési problémák megoldásában.
Szabadidejéből is szívesen áldoz a gyermekekre, sokszor szervez számukra iskolán kívüli programokat, kirándulásokat. Szellemi kvalitása és gyakorlatorientált egyénisége, a szakma iránti szenvedélyes érdeklődése, tájékozottsága miatt már hosszú évek óta örömmel és elszántsággal végzi munkaközösség-vezetői feladatát.
Igazi tanító személyiség, aki méltán vívja ki a tanulók, a szülők és az iskolavezetés elismerését helytállása, szívóssága, szorgalma, életereje és pedagógusi alázata által.
Gyümölcsöző tanítói életútja példaértékű.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett átSzendrőiné Sochr Mária: 1980 óta, immár 32 esztendeje folytatja pedagógusi munkáját a Gencsapáti Iskolában. Tanári pályája három alappillére épül: a hivatás, a szülőföld és a hagyomány szolgálatára.
Elhivatott pedagógusként missziót teljesít, mellyel hű marad a Kölcsey gondolathoz: „a múltat nem veszítve szem elől, a jövőre is hatással tud lenni.” Feldolgozza szülőfaluja történetét, s összeállítja alma matere: a gencsapáti iskola krónikáját.
Megragad minden alkalmat, hogy ápolja a szülőföldhöz való igazi, tiszta kötődést, s megerősítse tanítványai magyarságtudatát. Célja felkutatni és bemutatni az elődöktől örökölt értékét: tablók, tárlók, kiállítások őrzik munkáját.
Emellett folyamatosan képezi magát, hogy tudáshalmazát mind magasabb színvonalon adhassa át diákjainak. Igényes ismeretnyújtás, következetes követelés, szigor jellemzi. Ugyanakkor erkölcsi komolysága, jellemformáló pedagógiai tevékenysége révén gyümölcsöző kapcsolatot alakít ki tanítványaival. Kimagasló osztályfőnöki munkájának embersége, önzetlen segíteni akarása, elkötelezettsége ad garanciát.
Termékeny és sikeres pedagógusi tevékenysége példaértékű.

Szép IstvánnéAz intézmény hatékony gazdálkodásért kifejtett áldozatos munkájáért az elismerést kapja: Szép Istvánné. 2006 óta gazdasági vezetője a Gencsapáti Iskolának. Az általános iskola mellett 2007-től a Gyöngyös-kert Óvoda és tagóvodai gazdálkodásának feladatai is a hatáskörébe tartoznak. Sok erőfeszítést és kihívást jelentett számára a nevelési-oktatási intézmények kistérségi fenntartásba kerülése, de rátermettségével példásan felelt meg az elvárásoknak. A pénzügyek terén felkészültsége megkérdőjelezhetetlen. Nyílt, logikus gondolkodás jellemzi. Munkáját magas színvonalon, mintaszerűen végzi, szakmai ítéletei pontosak, helytállóak. Véleményét mindig kellő körültekintéssel alakítja ki, döntései határozottak. Nagyfokú lelkiismeretességgel és alapossággal, teljes felelőséggel, gyorsan oldja meg a rá háruló feladatokat. Egyéniségével, emberi helytállásával is támogatja az iskolavezetést céljaik megvalósítása érdekében. Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki elismerését Szép Istvánnénak kimagasló munkájáért.

Rácz IstvánAz intézmény korszerűsítéséhez nyújtott önzetlen felajánlásáért az elismerést kapja: Rácz István.. Napjainkban ritka, hogy egy magánszemély önzetlen tenni akarása kifejezésképpen komoly pénzösszegeket adományozzon egy intézménynek. Ezért példaértékű az az anyagi támogatás, mellyel Rácz István az iskola korszerűsítéséhez, megújulásához rendszeresen hozzájárul. Rácz Úr ugyanis úgy él a jelenben, hogy közben a jövőt szolgálja. Valódi mecénásként helyzeti előtérbe életében az adakozást, és azokat támogatja, akiknek a legtöbb használhat: a gyerekeket, akik a jövőt jelentik számunkra. A megszépült iskolának is ők adnak értelmet azzal, hogy belakják, szeretik, magukénak tudják és vigyáznak rá. Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét Rácz Istvánnak az iskola korszerűsítéséhez nyújtott önzetlen anyagi támogatásért.

Szendrői GáborSzendrői Gábor: Egy nyertes BM pályázatnak köszönhetően került sor 2011-ben az iskola kazánház-rekonstrukciójára és fűtés-korszerűsítésére. A munkálatok során a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Szendrői Gábor Úr kiváló szakértelmével, gyakorlati tapasztalatával, precízségével, elkötelezettségével, nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniségével és őszinte véleményével kivívta az iskolavezetés elismerését. A felújítás során ellenőri munkáját mindenre kiterjedő figyelemmel, az intézményi érdekek maximális szem előtt tartásával, önzetlenül végezte, hiszen megbízási díjat az iskola alapítványának ajánlotta fel. Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét Szendrői Gábornak műszaki ellenőri munkájáért és önzetlen anyagi támogatásáért.

2011

Bencsicsné Hajkó GyöngyiAz oktatásban kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért az elismerést kapja: Bencsicsné Hajkó Gyöngyi. Tanító, ének-zene szakos tanár, gyermekkarvezető, megyei szaktanácsadó. 1978 óta dolgozik a Gencsapáti Iskolában. Karizmatikus egyéniségű, határozott, a hivatásának elkötelezett pedagógus. Szemlélete szerint a tanítványok harmonikus személyiséggé formálásához az út a kultúrán, a művészeteken, a zenén át vezet. Elismert zenepedagógusként a Kodályi gondolatok szem előtt tartásával, a korszerű zenei nevelés módszereinek alkalmazásával kiemelkedő tevékenységet fejt ki. Kiváló szakmai felkészültsége, lelkiismeretessége és töretlen lelkesedése eredményeként a vállalt feladatokat kimagasló szinten végzi. A sors adományának tekinti az énekkari munkát, amelyben gyermekszeretetét, pedagógiai vénáját és szaktudását immár 3 évtizede kamatoztatja. Számos hangversenyen, országos szaktekintélyek előtt bizonyította már kórusvezetői kiválóságát. Áldozatos tehetséggondozó munkájának köszönhetően tanítványai kimagasló eredményeket érnek el a különböző megyei és országos versenyeken. Az iskola vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét több évtizedes pedagógusi munkájáért.

Bede GyörgyAz intézménynek nyújtott önzetlen felajánlásáért az elismerést kapjaBede György. Ha az adományozás feltétel nélküli és szívből jövő, a viszonzás is közvetlenül kapcsolódik hozzá. Ezen az estén mi is viszonozni szeretnénk azt az önzetlen támogatást, amelyet Bede György nyújtott az intézmény számára az elmúlt tanévben. Fő erénye, hogy magánérdeke fölé helyezve az adakozást, támogatja mindazokat, akiknek felajánlásával a legtöbbet használhat. Rá is igaz Emerson mondása, mely szerint: miközben az ember másokon segít, egyben önmagának is örömet okoz. Tanítványunk édesapjaként felajánlásaival kiveszi részét a jövő generációjának neveléséből, a ránk háruló felelősségből. Az elhivatottság, az önzetlenség, a másokon segíteni akarás mind-mind példaértékű a felnövekvő nemzedék előtt, mert fontos, hogy széppé tegyük a magunk és lehetőleg mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges. Az iskola vezetősége az emlékplakett átadásával szeretné kifejezi háláját az intézménynek nyújtott nagylelkű anyagi támogatásához.

Séllei CsabaAz oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javításáért az elismerést kapja: Séllei Csaba. Séllei Csabára igaz Weöres Sándor gondolata: egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Diákjaink édesapjaként az elmúlt években precíz kétkezi munkájával szolgált az intézmény javára, melynek eredményeként az iskola számos helyisége megújulhatott. A segítéshez, a jó tetthez szorosan kapcsolódik az önzetlenség, mikor a saját érdekeinket mellőzve mások javára cselekszünk. A segíteni akarás Séllei Csaba életének is fontos része, mert kötelességének tekinti, hogy önkéntesen, viszonzást nem várva vegye ki részét a tanulás tárgyi feltételeinek javításából. Jobbító szándékával és fáradhatatlan munkabírásával mindent megtesz a gyerekek körülményeinek korszerűsítéséért. Az iskola vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét az intézmény megújításához nyújtott munkájáért.

2010

Szendrőiné Sochr MáriaAz oktatásban kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet kapott Szendrőiné Sochr Mária. 1980 óta, immár 30 esztendeje folytatja pedagógusi munkáját a Gencsapáti Iskolában. Tanári pályája három alappillérre épül: a hivatás, a szülőföld és a hagyomány szolgálatára. Elhivatott pedagógusként missziót teljesít, mellyel hű marad a Kölcsey gondolathoz: „a múltat nem veszítve szem elől, a jövőre is hatással tud lenni.” Feldolgozza szülőfaluja történetét, s összeállítja alma matere: a gencsapáti iskola krónikáját. Megragad minden alkalmat, hogy ápolja a szülőföldhöz való igazi, tiszta kötődést, s megerősítse tanítványai magyarságtudatát. Célja felkutatni és bemutatni az elődöktől örökölt értéket: tablók, tárlók, kiállítások őrzik munkáját. Emellett folyamatosan képezi magát, hogy tudáshalmazát mind magasabb színvonalon adhassa át diákjainak. Igényes ismeretnyújtás, következetes követelés, szigor jellemzi. Ugyanakkor erkölcsi komolysága, jellemformáló pedagógiai tevékenysége révén gyümölcsöző kapcsolatot alakít ki tanítványaival. Kimagasló osztályfőnöki munkájának embersége, önzetlen segíteni akarása, elkötelezettsége ad garanciát. Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki elismerését termékeny és sikeres pedagógusi tevékenységéért.

Tömő FerencAz oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javításáért Gróf Apponyi Albert EmlékplakettetkapottTömő Ferenc. Az önzetlenséget az idők kezdete óta minden közösségben nagyra értékelik és becsülik az emberek. Azon kevés személyes tulajdonság közé tartozik, amelyet örök érvényűnek és mindenkor fontosnak tartunk, s az önzetlenül segítő ember követendő példakép számunkra. Tömő Ferenc is ilyen példakép, aki tenniakarásával szinte állandó segítőjévé vált az iskolavezetésnek. Már évek óta hozzájárul az intézmény megszépüléséhez, eszközeinek korszerűsítéséhez, felújításához. Neki köszönhető az iskola névtáblájának, kazánház-rácsozatának, gázóra-szekrényének, tálalókonyhai melegítőjének megújulása. Emellett számos helyiségben felfedezhető az általa vezetett szorgos csapat keze nyoma. Megbízhatósága, precízsége, elkötelezettsége, önzetlensége kivívta az itt dolgozók elismerését. Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét Tömő Ferencnek mindazon értékért, melyet munkatársaival együttműködve létrehozott az iskolában.

Orbán ImrénéAz intézmény folyamatos megújulásához nyújtott önzetlen felajánlásáértGróf Apponyi Albert Emlékplakettet kapott: Orbán Imréné. Az önzetlen segítség meleget ad a természet hidegében, világosságot nyújt az élet sötétségeiben, ugyanakkor szorosan összeköt másokkal, s az életre szólóan kialakuló kapcsolatokban önmagunk fölé is emel. „Nem hihetünk egy jobb világban – ha nem cselekedjük a jót.” Talán ez a gondolat lehetne Orbán Imréné hitvallása. Gyöngyié, az egykori gencsi diáké, aki igazán elmondhatja magáról, hogy szívügye az iskola, ezért adományaival valóban kiveszi részét a mindannyiunkra ráháruló felelősségből – hisz életútja során folyamatos kötelességének érzi, hogy segítséget nyújtson az intézménynek, az itt tanuló diákoknak. Fő erénye, hogy - mások számára is példát mutatva - magánérdeke fölé helyezi az adakozást, és támogatja mindazokat, akiknek felajánlásával a legtöbbet használhat: a gyerekeket, a felnövekvő generációkat. Az iskola vezetősége az emlékplakett átadásával szeretné kifejezni háláját az egykori tanítványnak, aki talán a szíve szavára hallgatva, s a régi diákévek emlékét felidézve, önzetlen és nagylelkű anyagi támogatásával folyamatosan hozzájárul az iskola megújulásához.

2009

Az oktatásban kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet kapottAigner Istvánné.Aigner Istvánné 1988 óta, több mint 20 éve folytatja tanítói munkáját a Gencsapáti Iskolában. Mintául szolgálni, nevelni, tanítani csak az képes, akit embersége, erkölcsi komolysága illetve szakmai felkészültsége arra alkalmassá tesz. Aigner Istvánné ilyen pedagógus, hiszen hitele van: emberi és szakmai hitele szülők és tanítványok százainak szemében. Pályafutását a gyermekszeretet, az igényesség, a következetes ismeretnyújtás, a lélektani kultúráltság mellett a gyerekek és az iskola iránti elkötelezettség jellemzi. Munkálkodása minden pillanatát átszövi az Apáczai gondolat: „ mindenekelőtt a legnagyobb célt tűzd magad elé…” S ő nemcsak kitűzte a célokat, hanem el is érte azokat. Tudását közvetítve ismertette meg tanítványaival az írás – olvasás rejtelmeit, miközben példát adott, jellemet formált, s őrizte a gyermeki szabadság önfeledtségét. Az iskolavezetés az emlékplakettel fejezi ki elismerését termékeny és sikeres pedagógusi tevékenységéért.

Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javításáért Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet kapottSzijártó Tamás. Szijártó Tamás az intézmény gondnokaként mintegy 3 évig végezte munkáját a Gencsapáti Iskolában. Ez idő alatt tiszteletre méltó szorgalmával, sokirányú és gazdag gyakorlati tapasztalatával, szilárd munkaerkölcsével, precízségével, munkaszeretetével és elkötelezettségével vívta ki kollégái elismerését. A 3 év alatt az épület védelmezőjévé vált, és oroszlán része van az intézmény megújulásában. Nincs olyan helyiség, ahol ne fedezhetnénk fel a keze nyomát. Munkája mellett bizakodó – vidám életfelfogásával, kitűnő humorérzékével, jó együttműködő és problémamegoldó képességével, valamint önzetlen segíteni akarásával is hű segítőjévé vált az iskolavezetésnek. Őrá igaz a mondás: „Ha értéked élvezni vágyod, tedd hát értékessé magad a világot!” Az intézmény vezetősége az emlékplakettel fejezi ki köszönetét Szijártó Tamásnak azért az értékért, melyet személyiségével és munkájával teremtett az iskolában.

2008

Szijártó TamásnéAz oktatásban kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet kapott: Szijártó Tamásné. 34 éve folytatja tanítói munkáját, immár 27 éve a Gencsapáti Iskola falai között. E hosszú idő alatt sem vált fásult, hitét vesztett pedagógussá. Épp ellenkezőleg, a több mint három évtizedes pályát bejárva mindvégig kitartást, emberséget, szeretetet, példás munkamorált tanúsított humorral, életörömmel fűszerezve. A mindennapok során ma is nagy gonddal vezeti be a gyerekeket a betűk és számok világába, miközben mindig támogató és motiváló a tanulási-tanítási folyamatban. Olyan alapos ismeretekkel vértezi fel kis diákjait, melyek biztos alapot nyújtanak további tanulmányaik útján. Kimagasló tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően tanítványai több alkalommal érnek el ragyogó eredményeket vers- és mesemondó, valamint tanulmányi versenyeken. Nagy érzékenységet mutat a felzárkóztatásra szoruló gyerekek iránt, segítésükben éppúgy megtalálja a szellemi izgalmat, a kihívás örömét, mint a nevelési problémák megoldásában. Szabadidejéből is szívesen áldoz a gyermekekre, sokszor szervez számukra iskolán kívüli programokat, kirándulásokat. Szellemi kvalitása és gyakorlatorientált egyénisége, a szakma iránti szenvedélyes érdeklődése, tájékozottsága miatt már hosszú évek óta örömmel és elszántsággal végzi munkaközösség-vezetői feladatát. Igazi tanító személyiség, aki méltán vívja ki a tanulók, a szülők és az iskolavezetés elismerését helytállása, szívóssága, szorgalma, életereje és pedagógusi alázata által. Gyümölcsöző pedagógusi munkája érdemeként méltán veheti át Gróf Apponyi Albert Emlékplakettet.

2007

Horváth SaroltaA „Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkáért” kitüntetést és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Horváth Sarolta, az iskola biológia-földrajz szakos tanára. „Nevelni csak példával lehet” szól a mondás, s ha ez valakinek az életére igaz, akkor Horváth Sarolta tanári pályájára igaz. Horváth Sarolta tanárnő pedagógus hivatását 39 éve folytatja, immár 29 esztendeje a gencsapáti iskola falai között. Ez idő alatt nap mint nap képes szolgálni azt az ügyet, amelyben hisz: a gyerekek szeretetteljes nevelését. Kiegyensúlyozottságával, élettapasztalatával, gondoskodásával mindig megtalálja a megfelelő hangot tanítványaival. Mesterségbeli tudását átadva diákjait számos versenyre készíti fel eredményesen. Szívügyének tekinti a természet diákokkal való megismertetését, megszerettetését, ezért számtalanszor szervez túrákat. Fontos számára minden gyermek egyénisége, s gyermekvédelmi felelősként nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, fejlesztésére. Munkája során teljes odafordulással, szívvel-lélekkel dolgozik a gyerekekért. Gondos kertészként metszegeti a vadhajtásokat, így nevel jó szóval, biztatással, alkalmas időben feddéssel, az igaz nevelő jóságával és az értelem bölcsességével. A tanítványok méltányolják a tőle kapott útravalót, példája nyomán többen választották a pedagógushivatást életpályaként. Horváth Sarolta egész élete arra tanít bennünket, hogy a szeretettel, lelkesedéssel, hittel végzett munka az emberi élet legértékesebb magokat termő kalásza.

Németh IstvánnéPedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Németh Istvánné biológia-földrajz szakos tanár, aki 1974– től dolgozott a Gencsapáti Iskolában. Szakmai tudását a természetismeret, biológia és földrajz tantárgyak művelése során kamatoztatta. Kirándulásokat, túrákat, táborokat szervezett, melyeken a természet megismerése mellett fejlődhetett a gyermeki személyiség, formálódhatott a közösség. A rábízott tanulókat mindig nagy hozzáértéssel, empátiával nevelte. Pedagógusi pályája során szeretetet, türelmet, megértést sugárzott mind tanítványai, mind kollégái felé. A gyerekeket a jó megbecsülésére, kitartásra ösztönözte, következetes elvárásokat támasztva velük szemben. Mindig nagy érzékenységet mutatott a hátrányos helyzetű gyerekek iránt. Gyermekvédelmi felelősként különösen fontosnak tekintette a gyermekotthonos tanulók támogatását, segítését, lelki egészségvédelmét. Az új lehetőségek, kihívások elől sem zárkózott el: folyamatosan bővítette pszichológiai-pedagógiai ismereteit, s eredményesen alkalmazta azokat a nehezebben kezelhető serdülő korosztály nevelésében. Pedagógiai munkájával hozzájárult a község generációinak emberséges felneveléséhez.

Szalay IstvánnéA „Gencsapátiért végzett kiemelkedő munkáért” kitüntetést és Vas Megye Közgyűlése Pável Ágoston Emlékplakettjét kapta Szalay Istvánné tanítónő. Szalay Istvánné tanítónő 1971. óta, tehát 36 éve dolgozik a Gencsapáti Általános Iskolában. Példamutató oktató-nevelő munkát folytat, ízig-vérig pedagógus. Rendkívül jó, gyümölcsöző együttműködést tud kialakítani tanítványaival, a szülőkkel és kollégáival. A gyermekszeretet mellett a munka, az iskola, a diákok iránti maximális elkötelezettség jellemző rá. Tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a gyermekek felzárkóztatása mellett a tehetségesek képességeinek kibontakoztatására. Tanítványai sikeresek a különböző tanulmányi és kulturális rendezvényeken. Évek óta aktív segítője a Diákönkormányzat munkájának, lelkes szervezője a szabadidős programoknak. Tanítói munkásságára, pedagógiai szemléletére és cselekedeteire kiválóan illik Apáczai gondolata: „Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!” Egyéniségében szerencsésen összegződnek a jó tanító előnyös tulajdonságai: az ismeretnyújtás és a következetes követelés egyensúlya, a szaktárgyi, nevelési és lélektani kultúráltság kiemelkedő alkalmazni tudása. Önzetlen, segítőkész ember. Akik vele dolgozhatnak, megtanulták tőle, hogyan kell megértetni a gyermekekkel a tudás fontosságát, a szülőknek pedig átadni gyermekismeretünket, szakmai hozzáértésünket. „Az iskola annyit ér, amennyit tanítója” - hangoztatta Diesterweg. Ennek a gondolatnak jegyében Szalay Istvánné tanítónő immár három évtizede nyújt szellemi táplálékot Gencsapáti község lakóinak, felnövekvő generációinak." Áldozatos munkájával, fáradhatatlan tenni-akarásával méltán érdemelte ki az elismerést.

Vinkó MihálynéPedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Vinkó Mihályné tanító, aki 1983-tól folytatja pedagógustevékenységét a Gencsapáti Általános Iskolában. Tanítóként a pályát szerető és értő emberként ismertük meg. Munkájára 24 éves tevékenysége során a tudatosság, az igényesség volt a jellemző. Mindig segítő, tájékoztató, motiváló volt az általa jól előkészített és megszervezett tanulási-tanítási folyamatban. Komoly figyelmet fordított a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, korrepetálására. Osztályfőnökként is sikeresen tevékenykedett. Tehetséggondozó tevékenysége kimagasló. Tanítványai több alkalommal vettek részt mesemondó versenyeken, ragyogó eredményeket elérve. Az általa alapított színjátszó szakkör mindig nagyon kedvelt volt a gyerekek körében. Színjátszó csoportjai számos művészeti szemlén bemutatkoztak, több díjat nyertek. Személye így a kultúrateremtést példázza, pontosabban azt, hogyan lehet a művészeti nevelést is tömegesen örömtelivé és perspektivikussá tenni az iskola világában. Személyiségének kedves attitűdjeivel, alkotókedvével sok-sok éven át megajándékozta környezetét. Napközis nevelőként is kereste a kihívásokat, s lendületével, ötleteivel színesebbé, változatosabbá tette a délutáni nevelőmunkát. Kollektív irányultsága miatt a gyerekek és az iskola felnőtt közössége is bármikor számíthatott építő együttműködésére. Pedagógus életútjának gyümölcsei generációkat gazdagítottak.

A kollégák, a tanítványok és a szülők nevében ezúton is gratulálunk a kitüntetésekhez.

 

 

 

 

Apponyi Albert Általános Iskola

Kitüntetettek

 

Tanév

Kategória

Név

2024.

A Gencsapáti Ifjú Tehetsége

kitüntetést vette át

 

Tolnai Diána

2022/2023. tanév

Az Apponyi suli Tudáskulcs-díjában részesült

Balázs Benjámin Attila

Koltai Gréta

Mucza Lídia

Őry Bulcsú

Szabó Zaránd Levente

2022/2023. tanév

Az Apponyi suli jó tanuló – jó sportoló díját kapta

 

Szabó Marcell

2023.

A Gencsapáti Ifjú Tehetsége

kitüntetést vette át

 

Csabai Janka

2021/2022. tanév

Az Apponyi suli Tudáskulcs-díjában részesült

Lajos Gergely Konrád

Sámson Péter

Horváth Petra

Horváth Szíra

2021/2022. tanév

Az Apponyi suli jó tanuló – jó sportoló díját kapta

Takács Arnold Attila

Tolnai Márton

 

 

„Év Diákja”

 

ÉV

NÉV

2005/2006. tanév

Geröly Eszter

2006/2007. tanév

Gaál Kitti

2007/2008. tanév

Guttmann Dávid

2008/2009. tanév

Imre Péter

2009/2010.tanév

Tóth Viktória

2010/2011. tanév

Hollósi Johanna

2011/2012. tanév

Kummer Zsófia

2012/2013. tanév

Katavics Enikő

2013/2014. tanév

Tóth Adrienn

2014/2015. tanév

-

2015/2016. tanév

Molnár Csilla

2016/2017. tanév

Katavics Balázs

Takács Ferenc Ferdinánd

2017/2018. tanév

-

 

Diákok sikerei

 

 

ÉV

KATEGÓRIA

NÉV

Eredmények

2008.

Zene

Lezsák Vilmos

Cselló számos hazai siker

Sport

Lukács-Farkas András

Birkózás

országos helyezések

Plajszer Dániel

BMX hazai és nemzetközi dobogós szereplések

2009.

Művészet

Nagyapáti Krisztina

Rajzpályázatok nyertese

Tudomány

Kiss Márton

Zrínyi Ilona matematika verseny

országos 4. hely

2010.

Művészet

Varga Krisztián

Művészeti iskolák kézműves verseny

Zene

Séllei Noémi

Népdaléneklés

arany minősítés

Takács Klaudia

Népdaléneklés

arany minősítés

Sport

Vincze Gergely

BMX hazai és nemzetközi dobogós szereplések

2011.

Zene

Tóth Magdolna

Népdaléneklés

országos 1. hely

Tudomány

Kiss Márton

Zrínyi Ilona matematika verseny

legjobb eredmény

2012.

Művészet

Tóth Adrienn

Néptánc szóló

országos 2. hely

Sport

Takács Ferenc Ferdinánd

Diákolimpia birkózás szakág

országos 3. hely

Diákolimpia

birkózás szabadfogás

országos 3. hely

Tudomány

Tóth Adrienn

Zrínyi Ilona matematika verseny

legjobb eredmény

2013.

Tudomány

Horváth Erika

Zrínyi Ilona matematika verseny

országos 18. hely

Kiss Márton

Zrínyi Ilona matematika verseny

országos 20. hely

Művészet

Tóth Magdolna

„Tiszán innen, Dunán túl” napdaléneklési verseny

országos 2. hely

„Országos nagy meseíró” pályázat

különdíj

„Az év irodalmi és művészeti tehetsége” díj

Sport

Takács Ferenc Ferdinánd

Magyar Bajnok birkózásban

Diákolimpia birkózás szakág

országos 2. hely

„Kiváló tanuló és kiváló sportoló” díj

Katavics Balázs

„Országos Évadnyitó Dobóverseny” kalapács és diszkoszvetés

országos 1. hely

„Kiváló tanuló és kiváló sportoló” díj

2014.

Művészet

Kozmor Dániel

Művészeti iskolák kézműves verseny

országos 2. hely

Sport

Dérfai András

Amatőr síverseny

országos 3. hely

Kozmor Dániel

Sulimpia Országos Darts verseny

országos 5. hely

2016.

Művészet

Horváth Szonja

Országos kerámia és szobrász verseny

Nemzetközi képző- és iparművészeti verseny

különdíj

Sport

Kozmor Dániel

Sulimpia Országos Darts verseny

országos 1. hely

Nemes Dávid

Kisiskolák atlétika 600 m-es síkfutás országos 2. hely

Takács Ferenc Ferdinánd

Országos szabadfogású rangsorverseny

országos 1. hely

Délnyugat-Magyarországi Birkózó Verseny (kötöttfogás)

országos 1. hely

Diákolimpia Szabadfogású Birkózás

országos 1. hely

Katavics Balázs

Kalapácsvetés

országos 2. hely

Diszkoszvetés

országos 3. hely

Nemzetközi Dobóatlétikai Verseny 1. hely

Németh Pál Dobóakadémia évzáró verseny 1. hely

Iker Balázs

III. Soproni Országos Szóló Néptáncverseny

aranykeszkenő díj

Dérfai András

Amatőr Síverseny Diákolimpia

országos 1. hely

2017.

Művészet

Molnár Gabriella

Reformáció Országos Rajz és Képzőművészeti Pályázat

országos 1. hely

 

Sport

Takács Ferenc Ferdinánd

„Magyarország jó tanulója – jó sportolója” díj

 

Tudomány

Őry Orsolya

Tanulmányi versenyek dobogós helyezettje

2018.

Sport

Takács Arnold Attila

Országos birkózó bajnokság

szabadfogás 2. hely

Dérfai András

Amatőr síverseny diákolimpia

országos 1. hely

Művészet

Cserni Réka

Textil, bőr- és kézműves verseny

országos 2. hely

Horváth Szonja

Textil, bőr- és kézműves verseny

országos 2. hely

Németh Borbála

Textil, bőr- és kézműves verseny

országos 3. hely

 

Tudomány

Őry Orsolya

Simonyi Zsigmond kárpátmedencei helyesírási verseny

országos 5. hely

 

 

Diákönkormányzati munka elismerése

ÉV

NÉV

2006/2007. tanév

Gaál Kitti

Csire Dávid

 

 

2007/2008. tanév

Guttmann Dávid

Molnár Zsófia

2008/2009. tanév

Imre Péter

Danka Dóra

2009/2010. tanév

Séllei Noémi

Wurst Adrienn

Zergi Bianka

2010/2011. tanév

Hollósi Jácinta

Horváth Balázs

2011/2012. tanév

Guttmann Éva

Hollósi Jácinta

2012/2013. tanév

Balázsvölgyi Evelin

2013/2014. tanév

Katavics Enikő

Udvarhelyi Vanda

2014/2015. tanév

Flór Vanessza

2015/2016. tanév

-

2016/2017. tanév

Takács Ferenc Ferdinánd

Molnár Gabriella

Torma Viktória

Bálint Nóra

Varga Laura

2017/2018. tanév

Rózsa Ramóna

Varga Boglárka Csenge