ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2024/2025.

TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását az általános iskola első évfolyamára a 2024/2025. tanévre vonatkozóan: 

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval: 

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait és elvégzi a szükséges műveleteket, feladatokat. 

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: 

A beiratkozási folyamatot – előzetes regisztrációt követően – elindítja a gyermek törvényes képviselője a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. Az e-Ügyintézés felületén keresztül történő jelentkezés során a szülő a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait. Emellett az egyes nyilatkozatok a rendszerbe feltölthetőek.

 

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja –  minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, 

ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát be kell mutatni,  illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell nyújtani.

 

A beiratkozás során tehát a személyes szülői jelenlét mindenképpen szükséges. Emiatt intézményünk a tanköteles gyermekek beíratása során a személyes ügyintézési módot preferálja. Kérjük Önöket, hogy az alábbi időpontok közül legyenek kedvesek választani a beiratkozáshoz.   

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óra

2024. április 19. (péntek) 8.00 – 17.00 óra

 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • oktatási azonosítószám
 • születési anyakönyvi kivonat (ha van, személyi igazolvány)
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • SNI vagy BTMN szakértői vélemény (ha van)
 • oltási könyv
 • 5 éves kori státusz gyermekorvosi lapja

 

Adatok: 

 • szülők neve, lakcíme, életvitelszerű tartózkodási helye
 • szülők elérhetősége: telefonszám, e-mail cím
 • óvodában töltött évek száma

 

Kérjük Önöket, hogy az adatok megadásával, az általunk Önökhöz eljuttatott Adatlap előzetes kitöltésével és a beiratkozáskor történő benyújtásával legyenek szívesek, segítsék a beiratkozás folyamatát!

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi kitöltött és aláírt nyilatkozatok:

 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • nyilatkozat az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatásról
 • nyilatkozat  fokozott kockázatú allergiás betegségről

 

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Ez utóbbi esetben, illetve kijelölt gyám esetében csak egy aláírásra van szükség. Ezt azonban igazolni kell.

 

Kérjük, hogy a beiratkozás során legyenek szívesek nyilatkozni számunkra:

 • a gyermek különleges helyzetéről:
  • Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő 
  • Testvére az adott intézmény tanulója 
  • Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 
  • Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 • a gyermek hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetéről (nevelésbe vételi határozatot legyenek szívesen hozni)
 • a gyermek tartós betegségéről (igazolást is legyenek szívesek bemutatni)
 • az ételallergiáról (étkezés igénylése esetén az igazolást is legyenek szívesek hozni)
 • a 3 vagy több gyermekes státuszról
 • a rendszeres gyermekvédelmi státuszról (határozatot legyenek szívesek bemutatni)
 • a menza igénylésről
 • a napközi igénylésről

 

 A beiratkozással kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.
 • Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket

kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az Adatlap valamint a kitöltendő és aláírandó nyilatkozatok, illetve a napközi és menza igénylőlap az alábbiakban letölthető:

Adatlap a beiratkozáshoz, ide kattintva tekinthető meg.

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről, ide kattintva tekinthető meg.

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról, ide kattintva tekinthető meg.

Nyilatkozat hit-és erkölcstan  vagy etika oktatásról, ide kattinva tekinthető meg.

NYILATKOZAT - Allergiás betegségről, ide kattintva tekinthető meg.

Igényfelmérő lap 2024_2025  napközi és menza, ide kattintva tekinthető meg.

 

Előzetes jelentkezés, beiratkozás a KRÉTA felületen

A „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modul útmutatója,

 ide kattintva érhető el:

 

A PDF formátum, ide kattintva olvasható!

Bemutatkozik az Apponyi Albert Általános Iskola

Kedves Szülők!

Az iskolakezdés minden család, s főként a gyermekek számára nagy esemény. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

Hitvallásunk:

Kis iskola vagyunk nagy szívvel és lélekkel - hisszük, hogy akkor  jó egy iskola,  ha jó benne gyereknek lenni.

Fő  vonzerőnk:

Iskolánk a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlen kapcsolatot a pedagógusok – a diákok – és a szülők között. A tantestület tagjait az alapos tárgyi tudás, szakmai felkészültségüket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, míg oktató-nevelő munkájukat a gyermekszeretet, a tanítványokra való odafigyelés és a nyugodt, jó légkör jellemzi.

Intézményünk szellemiségét a korrekt emberi kapcsolatok, a mindenki által elfogadott követelmények, az együttes munka és az alkotó pedagógiai légkör alapozza meg.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, érdeklődésük széleskörű, együttműködők, toleránsak, önmagukat reálisan értékelni tudók.

Közös célunk, hogy biztos tudással rendelkező, kiegyensúlyozott lelkületű gyerekek kerüljenek ki tőlünk.

Azt szeretnénk, hogy boldog gyermekkora legyen minden hozzánk járó gyereknek!

Profilunk:

Az iskola fő profilja a nyelvoktatás. A tanulók már 1. osztálytól szakköri keretben tanulhatják az általuk fő nyelvként választott első idegen nyelvet, melyet 2. osztálytól tanórai keretben tanulnak a 8. osztály végéig. A 7-8. osztályban a nyelvtanulás a második idegen nyelv tanulásával egészül ki. A korai nyelvtanulás hatékonyságát csoportbontással fokozzuk. Iskolánkban pályázati forrásból nyelvi labort alakítottunk ki, ahol interaktív tábla is segíti az eredeti kiejtés elsajátítását és a nyelvi feladatok gyakorlását.

 

Évfolyam:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Első idegen nyelvként:

angol vagy német nyelv

2

2

3

3

4

3

3

Második idegen nyelvként:

angol vagy

német nyelv

         

2

2

Heti nyelvóraszám:

2

2

3

3

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 21. század digitalizált világában az informatika is fontos pillére oktató munkánknak. Korszerűen felszerelt, Internetes hozzáféréssel ellátott informatika szaktanteremben, hálózatba kötött gépeken az új NAT alapján már 3. osztálytól tanulják a diákok az informatikai alapismereteket, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, prezentációkészítést, az Internet-használatot, a rajzolást és képszerkesztést.

Oktató tevékenységünk:

 Alsó tagozatban:

Intézményünkben gyermekszerető, nagy tapasztalattal rendelkező tanítók várják a gyerekeket. Az oktatás kisfelmenő rendszerben, a hagyományos analizáló-szintetizáló módszerrel történik. Ebben a szakaszban legfontosabbnak tartjuk az alapkészségek kialakítását, hogy az írást, olvasást és számolást biztos eszközként használhassák a gyerekek, valamint azt, hogy a szülők és kis diákjaink is megismerjék az iskolai elvárásokat, hogy stresszmentesen rendszerességet, biztos tanulástechnikát tanuljanak, hogy az iskolába járás ne kényszer, hanem öröm legyen. A  sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógusunk végzi, míg a képességfejlődést tanulóink számára felzárkóztatással, tehetséggondozással tanítóink teszik lehetővé.

Felső tagozatban:

Az 5-6. évfolyamon biztosítjuk a diákok számára az alapkészségek fejlesztését és magyar nyelvől, valamint irodalom tantárgyakból a lassabban haladó tanulók felzárkóztatását.

 • A magyar nyelv és irodalom terén:

Az anyanyelvi oktatás rengeteg lehetőséget ad a szövegértés, kommunikáció legkülönbözőbb módjai, illetve a nyelvi kultúra elsajátítására, gyakorlására.

 • Történelem oktatása során:

A történelem, illetve a hon- és népismeret tanításának, a hagyományápolásnak nagyon fontos szerepe van a diákok személyiségfejlődésében, a községhez, a hazához való tartozásukban. Célunk a nemzeti, a helyi kultúra ápolása, a múlt megismerése, megértése; emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása és a hazaszeretet kialakítása.

 

 • Matematika és természettudományos tárgyak keretében:

A tanítás-tanulás során előtérbe helyezzük: a közvetlen megtapasztalás élményét, a természetközeli tevékenységformákat, valamint a Kanizsai Dorottya Gimnázium biolaborjában megszervezett laborgyakorlatokat.

Művészeti és zenei nevelés:

Intézményünk arculatának fontos eleme a művészeti és zenei nevelés. E területen kiemelt szerepet kap a kreativitás, a tantárgyi komplexitás, az egyéni kifejezésmód és a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése, melynek keretét  a kézműves szakköreink adják. Iskolánkban a vizuális kultúrát Vida Anikó tanárnő oktatja, aki sikeresen készíti fel a gyerekeket a Szombathelyi Művészti Szakgimnázium felvételi vizsgájára.

A zenei tehetségek gondozását segíti a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és hangszeres (furulya) oktatása.

Egészséges életre nevelés:

A sport és az egészséges életre nevelés is nagy hangsúlyt kap intézményünkben.  A hagyományos testnevelés órák mellett lehetőséget kínálunk a tanulóknak délutáni tömegsport keretében a tollaslabda és a floorball sportágak elsajátítására. A Bozsik Program keretén belül működtetjük a nagy népszerűségnek örvendő labdarúgó foglalkozásainkat. Focistáink számos kupával büszkélkedhetnek. A Magyar Íjász Szövetséggel együttműködve íjászat tanulható nálunk okleveles íjászoktató vezetésével. A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésben kézilabda szakkört indítottunk. Iskolánkban atlétika és ugrókötél szakkör is működik. Emellett a 3. és 5. osztályosoknak minden évben megszervezzük az ingyenes úszásoktatást. Minden tanévben önköltséges alapon rock and roll tanfolyamot indítunk a Galaxy Fitness Club bevonásával.

Környezeti nevelés:

A környezeti nevelést is szívügyünknek tekintjük. A tavalyi tanévben bevezettük az intézményben a szelektív hulladékgyűjtést. Az iskola aulájában elemgyűjtőt, oldalbejáratánál aludoboz gyűjtő konténert helyeztünk el. Bekapcsolódtunk a téli madárvédelmi tevékenységbe. Programokat és versenyeket szervezünk diákjainknak a hulladék kreatív hasznosítására. Lehetőség szerint Határtalanul kirándulásokat szervezünk a természet által felkínált oktatási lehetőségek kiaknázására és a külhoni magyarság megismerésére, a nemzettudat építésére.

Szolgáltatások:

A tanulók számára térítés ellenében egyszeri meleg étkezést biztosítunk menza formájában. A szülők igényei alapján 1-4. évfolyamon napközis foglalkozásokat szervezünk.

Hagyományőrzés,  szabadidő:

A különböző hagyományőrző napok, szabadidős tevékenységformák (Állatok Világnapja, Népmese nap, ESSD nap, Autómentes nap, Jó hangulat napja, Könyvcsere nap, Koszorúzás október 6. és október 23. alkalmából, Idősek Világnapja, Őszi Vásár, Mikulásváró, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Fánksütés, Kalácssütés, Március 15-ei községi megemlékezés, Húsvétváró foglalkozás, Pedagógusnap, Bolondballagás) megszervezésével tesszük lehetővé a gyermeki személyiség fejlődését.

Eredményeink:

A továbbtanulás segítése érdekében magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből és matematikából a 7. és 8. évfolyamon középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk a központi írásbeli felvételin történő jó eredmények elérése és a középfokú tanulmányok sikere érdekében.

Üzemlátogatással egybekötött pályaorientációs napot bonyolítunk le, és részt veszünk a PÁLYAINFO-n. Munkánk eredménye, hogy a gyerekek sikeresen felvételiznek az általuk választott középiskolákba, köztük az ELTE Bolyai, a Nagy Lajos, a Premontrei Rendi Szent Norbert, a Kanizsai Dorottya és Jurisich Miklós Gimnáziumba is.

Diákjaink évek óta az átlag felett teljesítenek az országos kompetenciaméréseken, valamint nagy számban indulnak és jó eredményeket érnek el a tantárgyi versenyeken, művészeti seregszemléken, fesztiválokon.  

Kire bízzák gyermekeiket?

Simon Marianna osztálytanítóra, aki gyermekszerető és a hivatásának élő pedagógus. A beszoktatás időszakában biztos támasza lesz majd tanítványnak, családnak egyaránt. A gyermekekkel való törődés mellett a maximális elkötelezettség jellemző rá. Tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a gyerekek felzárkóztatásra és a tehetségek képességeinek kibontakoztatására is. Módszerei a kor elvárásai mellett a tanulók igényeihez alkalmazkodnak. Nyitottság, közvetlenség, elfogadás és segítőkész, jóindulatú tolerancia jellemzi.

Kedves Szülők!

Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket a bemutatkozásunk. Szeretettel várjuk gyermekeiket intézményünkben!

Bejczi Mónika igazgató