Tájékoztató

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az etika óra

helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik. A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdése, valamint a 182/A.-182/B. §-a állapítja meg. Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg. Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja,

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).

Az érintett

A hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő gyermek, valamint a tanuló feletti szülői felügyeletet

gyakorló szülők vagy gondviselők. Az adatkezelés jogalapja A tanuló feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy gondviselőjének a hozzájárulása. Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, Országgyűlés által elismert egyházaknak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja

Az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák Országgyűlés által elismert egyházak vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége Az adatkezelési feladatokat az állami általános iskola (a továbbiakban: adatkezelő) látja el. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Az adatkezelő köznevelési intézmény:

neve: Apponyi Albert Általános Iskola székhelye: 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2/a Az adatkezeléssel érintett adatok köre Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait (név, osztály) annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulók a hit- és erkölcstan oktatást. Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak. Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal a köznevelési intézmény, mint adatkezelő, köteles biztosítani, hogy a gyermekek személyes adatai rajta és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül más ne ismerhesse meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az érintett hozzájárul. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az adatkezelés időtartama. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstan óra kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek. Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatásra kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a Klebelsberg Központhoz sem. Az adatkezeléssel érintett jogai. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor mely jogszabályok alapján mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést az

adatkezelő, vagy kinek továbbította a személyes adatokat. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, vagy törlési kérelem benyújtása esetén a személyes adatokat adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintetek jogosultak arra is, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezeléssel érintett az adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy profilalkotás céljából továbbítaná vagy felhasználná. Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy kérjék ezen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Érintettel a fenti jogaikat az …………..@.................. elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levelében, illetve az adatkezelő székhelyére (…………….) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintettek kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett kérelmét adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól. A tájékoztatás elmaradása, vagy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.