Értesítés a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozásáról

                 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

                A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.              

               A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

               A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

                Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

                A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

                Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

 A beiratkozásra hozni kell:

 

 A gyermek      -     születési anyakönyvi kivonatát,

  • lakcímkártyáját, TAJ kártyáját,
  • oltási könyvét, mely a kötelező oltások beadását igazolja,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt,
  • az óvoda által kiállított oktatási azonosító számról szóló adatlapot

Ha a gyermek szakértői bizottsági javaslattal rendelkezik, azt is be kell mutatni a beiratkozás során.

A diákigazolvány igényléséhez kérjük, hogy hozzák magukkal a NEK azonosítóról szóló, Kormányablakban kiállított igazolást. Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az arról szóló határozatot szíveskedjenek a beiratkozásra elhozni. A tartósan beteg gyerekek igazolását is kérnénk szépen bemutatni.

A beiratkozás során nyilatkozni kell:

  • a szülői felügyelet gyakorlásáról,
  • az életvitelszerű tartózkodásról,
  • az etika/hit-és erkölcstan oktatásról,
  • a menza illetve napközis ellátás igényéről,
  • a kisgyermek tartós betegségéről valamint
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményéről, hátrányos helyzetéről

A beiratkozáskor elkérjük: a szülők telefonos elérhetőségét, valamint ha van, e-mail-címét.

 

Az Apponyi Albert Általános Iskolában a beiratkozás időpontja:

 

2017. április 20.   (csütörtök)    8.00 - 19.00 óra                                     2017. április 21.     (péntek)       8.00 - 18.00 óra

 

 Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat a szüleikkel együtt!