Aktualitások

2019. február. 21.

Tájékoztató

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az etika óra

helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik. A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdése, valamint a 182/A.-182/B. §-a állapítja meg. Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg. Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja,

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).

Az érintett

A hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő gyermek, valamint a tanuló feletti szülői felügyeletet

gyakorló szülők vagy gondviselők. Az adatkezelés jogalapja A tanuló feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy gondviselőjének a hozzájárulása. Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, Országgyűlés által elismert egyházaknak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja

Az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák Országgyűlés által elismert egyházak vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége Az adatkezelési feladatokat az állami általános iskola (a továbbiakban: adatkezelő) látja el. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Az adatkezelő köznevelési intézmény:

neve: Apponyi Albert Általános Iskola székhelye: 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2/a Az adatkezeléssel érintett adatok köre Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait (név, osztály) annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulók a hit- és erkölcstan oktatást. Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak. Adatbiztonsági intézkedések, nyilvánosságra hozatal a köznevelési intézmény, mint adatkezelő, köteles biztosítani, hogy a gyermekek személyes adatai rajta és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül más ne ismerhesse meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az érintett hozzájárul. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az adatkezelés időtartama. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstan óra kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek. Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatásra kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a Klebelsberg Központhoz sem. Az adatkezeléssel érintett jogai. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor mely jogszabályok alapján mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést az

adatkezelő, vagy kinek továbbította a személyes adatokat. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, vagy törlési kérelem benyújtása esetén a személyes adatokat adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintetek jogosultak arra is, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezeléssel érintett az adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy profilalkotás céljából továbbítaná vagy felhasználná. Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy kérjék ezen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Érintettel a fenti jogaikat az …………..@.................. elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levelében, illetve az adatkezelő székhelyére (…………….) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintettek kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Bármely érintett kérelme alapján tett intézkedésekről adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett kérelmét adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól. A tájékoztatás elmaradása, vagy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát.

2018. szeptember. 20.

Belépés a KRÉTA elektronikus Ellenőrző felületére a linkre kattintva vagy azt a böngésző címsorába másolva lehetséges:

 

https://klik036695001.e-kreta.hu

 

 

Az intézményben kapott: Felhasználónév és Jelszó megadásával lehetséges

 

Hasznos tudnivalók a KRÉTA e-Ellenőrző használatához

 

A KRÉTA e-Ellenőrző a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző tanulói értesítő, mely a szülőknek és a diákoknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Benne a tanulmányi munka értékelése, a tanulói mulasztások és késések, a dicséretek és a fegyelmi elmarasztalások, valamint az osztályfőnök és az intézmény tájékoztatói (elektronikus üzenet, faliújság feljegyzés) egyaránt egy elektronikus felületen jelennek meg.

 

A KRÉTA Elektronikus ellenőrző modulja a gondviselők és tanulók számára számítógép/laptop segítségével, illetve Android és iOS operációs rendszerű készülékeken is elérhető.

A továbbiakban az egyes eszközökön megjelenő felületek bemutatását kíséreljük meg, hogy megkönnyítsük az e-Ellenőrző használatát.

 

A Gondviselői és Tanulói e-Ellenőrző bemutatása számítógépes/laptopos felületen:

 

A KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás:

A KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás egy új natív mobil program Android és iOS platformra. Segítségével a diákok és a szülők Androidos okostelefonon vagy táblagépen keresztül tekinthetik meg az elektronikus naplóban lévő adataikat.

Az elektronikus ellenőrző alkalmazás közvetlenül az iskolai elektronikus naplóból olvassa ki az adatokat, azonnal naprakész információkat jelenít meg, felhasználói beavatkozás nélkül.

  

 

A KRÉTA Ellenőrző Android mobil alkalmazás letöltéséhez ide kell kattintani:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.eKreta.KretaAndroid&hl=hu

 

A KRÉTA Ellenőrző iOS mobil alkalmazás letöltése erre a linkre kattintva lehetséges:

https://itunes.apple.com/us/app/kr%C3%A9ta/id1169400318?mt=8  

 

Az Elektronikus ellenőrző modul Applikáció funkcióiban némiképp eltér a számítógépes verziótól.

 

Az alábbi videó egy Android operációs rendszerű mobiltelefonon elérhető felületet ismerteti:

 

 

A következő videóban az iPad készülékeken elérhető felület, és annak részei kerülnek bemutatásra

 

 

A KRÉTA e-Ellenőrző Felhasználói kézikönyve elérhető a linkre kattintva:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

 

 

 

 

2018. szeptember. 20.

 

 2019 -2020

„Percre se feledd, hogy Magyar vagy !”

HAT 19-01-0226

A Határtalanul! program keretében iskolánk hetedikes tanulói a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola tanulóival közösen ötnapos interaktív tanulmányi kiránduláson vehettek részt Kárpátalján. Élményeiket útinaplóban örökítették meg.

 1.nap

Hajnali fél ötkor érkezett meg a buszunk iskolánk parkolójába, ahol a csomagok bepakolása után elköszöntünk szüleinktől és izgatottan vártuk a szentpéterfai diáktársainkkal a találkozást.

Délután kettő óra körül Beregsuránynál léptük át a magyar-ukrán határt. Első állomásunk a Muzsalyi romtemplom volt. Ahogy Lehoczky Tivadar írja, „Nagy-Muzsaly felé menve az országúttól jobbra, szép mező közepén, fák, bokrok közül komoran kiemelkedő templomrom” keltette fel a mi figyelmünket is. A két évszázaddal ezelőtt itt virágzott helység egyetlen emlékéül szolgáló egyhajós, csinos művészetű és erős építésű templomot mi is méltónak találtuk közelebbről megtekinteni. A gazdag tagozatú párkányzattal végződő csúcsíves kapuja fölött látszó négylevelű rózsa a régi idők építészetéről igazán elgondolkodtatott bennünk.

Délután 5 órakor érkeztünk Beregszászra, ahol a város református kollégiumában el is foglaltuk szállásunkat és megpihentünk a hosszú út után.

2. nap

Második nap Szolyvára látogattunk el. A szolyvai emlékpark jelképévé vált a kárpátaljai magyarság szomorú sorsának. A 4. ukrán front 1944 november 13-án közzétett egy határozatot, miszerint 3 napon belül jelentkeznie kell a városparancsnokságon minden 18 és 50 év közötti magyar és német hadköteles egyénnek, valamint azoknak, akik a Magyar rendőrség vagy csendőrség szolgálatában álltak, hogy segítsenek a háború okozta károk helyreállításában.

A közlemény szerint 3 napot kellett volna távol tölteniük családjuktól. Becslések szerint mintegy 30-40 ezer embert tartóztattak le, és zártak munkatáborokba. A kollektív bűnösség elvén alapuló intézkedésre azért volt szükség, hogy megelőzzék az esetleges ellenállást a szovjet csapatokkal szemben. Az elhurcoltak első állomása Szolyva volt. Nagyon sokan nem is jutottak el a gulágokra már itt életüket vesztették az embertelen fogvatartási körülmények miatt. Szinte nincs is olyan magyar család Kárpátalján, akinek egy – két férfi tagja ne veszett volna oda. Az elhurcolt férfiaknak körülbelül mindössze mintegy 1/3-a tért vissza szülőföldjére. A malenkij robot  egykori gyűjtőtáborának helyén emelt emlékparkban az áldozatokra emlékezünk. Aztán útunk  Polenába vezetett. Polena település ásványvizéről híres. II. Rákóczi Ferenc felkelésének leverése után VI. Károly osztrák császár a Schönborn-családnak adományozta a községet és a körülötte fekvő földeket. Ekkor fedezték fel a polenai ásványvizek gyógyító hatását, amelyek rövidesen Európa-szerte ismerté vált. A polenai ásványvízforrások mellett elhaladva néhány helyi természetes vizet mi is megkóstolhatunk. Rövid buszozást követően jókedvűen csatangoltunk a vadregényes tájon a maga 16 méterével Kárpátalja egyik legszebb vízesésének számító Sipoti-vízeséshez. A lezúduló vízfolyás az Ökörmezői járásban található, Fülöpfalvától 6 kilométerre. A folyó eredete a Borzsa-havasokban van. A vízesés mellett 1993 óta egyszer egy évben fesztivált rendeznek. Különféle nemzetiségű, és teljesen más nézeteket valló emberek látogatnak ide a világ különböző országaiból, hogy részt vegyenek ezen a fesztiválon, ahol mindenki békésen megfér egymás mellett.

3. nap

Ezen a napon a Tisza vonal felderítése várt ránk.

Először Péterfalvára utaztunk iskolalátogatásra nagy-nagy izgalommal. Alig vártuk, hogy találkozhassunk a határ túloldalán is magyarul beszélő, magyarul gondolkodó, magyar szívvel érző gyerekekkel. A kölcsönös bemutatkozó műsor és beszélgetés mellett a közös sportversenyt őrizzük meg szívesen emlékeink között. Köszönjük, hogy töltött káposztával és fánkkal is megvendégeltek bennünket!

Utána a Tiszaháti Tájmúzeumba látogattunk el. A helyileg Tiszafarkasfalván, a mára már Tiszabökénybe olvadt kisközségben található skanzen a jellegét tekintve egyedülálló a térségben: a kárpátaljai magyarság történelmének és a tiszaháti magyarság népi kultúrájának hiteles bemutatására, megjelenítésére hozták létre, s e kultúra tárgyi emlékeinek megőrzésére, összegyűjtésére hivatott. Csodálkozó szemmel néztük végig az egyes helyiségeket, köztük az egykori tantermet.

Következő állomáshelyünk Tiszaújlak volt. Itt avatták fel 1989. július 16-án  a Keisz Gellért és Lezu Vladimir készítette emlékművet. Az oszlop kovácsoltvas ráccsal körbekerített alapzatához márvány párkánnyal szegélyezett lépcsőfeljárat vezet. A lépcsők mellett tábla mutatja azt a pontot, ameddig az 1998-as áradás elöntötte az építményt.1989 óta minden évben július második vasárnapján, itt ünneplik a helyiek Rákóczi fejedelem első győztes csatájának emléknapját, a Tiszabecsi átkelést. A „Turulmadaras” Rákóczi emlékműnél emlékezve nemzeti színű szalagot helyeztünk el és elénekeltük a Himnuszt.

csetfalvai református templomot is megnéztük, ami az egyik legszebb és legjellegzetesebb a kárpátaljai református templomok között. Jó arányú, magas, szoknyás, galériás, négy fiatornyos faszerkezetű harangtornyát tűhegyes sisak fedi. Két harangja 1796-ból való, tehát egyidősek a torony építésével. Csodálatos a belső tere, szép, népies, festett kazettás mennyezete párját ritkítja a környéken. Csetfalván a görög-római katolikus templom is lenyűgözött minket. A templomot a görög és a római katolikus hívek közösen építették, és 2001. június 4-én, pünkösdhétfőn Majnek Antal püspök szentelte fel. Az elkápráztató templombelső Matl Péter munkácsi szobrász munkája.

4. nap

Csütörtökön először Ungvár városának felfedezésére indulunk.

Az ungvári görög katolikus székesegyház és a hozzá tartozó egykori püspöki palota Kárpátalja legszebb műemlékei közzé tartoznak. A várhegyen emelkedő gyönyörű épület-együttes méltán keltette fel a mi figyelmünket is. 

A délelőtti órákban az ungvári várban folytattuk még a kirándulást.A várban helyreállították a délkeleti homlokzatot, a kaput, az ablakokat, a főpárkányt. Rekonstruálták az egykori várárkot, új hidat építettek azon. A belső udvaron gyönyörű emeletes félköríves árkádsor került elő, amely valószínűleg a XVIII. században épült. A várkertben egy kiterjesztett szárnyú, hatalmas méretű turulmadár áll, amely egykor a munkácsi vár emlékoszlopát díszítette. Ezután Munkács felé vettük utunk, ahol  az utóbbi években nagyon szépen felújított, szakszerűen restaurált vár a vidék egyik legnevezetesebb, legérdekesebb látnivalójaként tárult elénk. A tatár hordák, a törökök elleni harc, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában, majd az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban játszott kiemelkedő szerepe miatt különösen becses volt számunkra. Belvárosi sétával, majd egy magyarságkutatóval folytatott interaktív beszélgetéssel zártuk a napi programot.

5. nap

Reggeli után Beregszász belvárosában a magyar emlékek kiscsoportos felfedezésére került sor: Magyar Királyi Törvényház épülete, Fedák Sári szobra, Esze Tamás mellszobra, Petőfi Sándor szobra, Szent István király mellszobra… Ezt követően búcsút vettünk Kárpátaljától és útunk Magyarországra vezetett. Este 8 óra utánkicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának és iskolánknak, hogy ez az ötnapos kirándulás megvalósulhatott.

 

Szeptember 17-21

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019-ben is, immáron tizedszer a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7. évfolyamán tanuló diákok a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása.

Iskolánk tanulói (24fő), a szentpéterfai tanulókkal (13fő) - a pályázat egyik nyerteseként - a HAT-19-01-0226 „Percre se feledd, hogy Magyar vagy!” című tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. A vissza nem térítendő támogatás összege 2.887.950 Ft, amely az utazás, a szállás, az étkezés költségeinek fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel. Tanulóink 2019. szeptember 17-21. között Ukrajna magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében, a Rákóczi Emlékévhez kapcsolódva végig kísérhetik a fejedelem 1703 és 1711 között megtett útját. Megtekintik többek között Beregsurány, Ungvár, Munkács, Sárosoroszi, Tiszaújlak nevezetességeit, de eljutnak a Vereckei-hágóhoz is.

 

 

2018 -2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. januárjában a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7-8. évfolyamán tanuló diákok a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulások támogatása.

Iskolánk tanulói közül 42-en - a pályázat egyik nyerteseként - a HAT-18-01-0383 „Amikor kimondom azt a szót, Erdély...” című osztálykiránduláson vehetnek részt. A vissza nem térítendő támogatás összege 2515740 Ft, amely az utazás, a szállás, az étkezés költségeinek fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel. Tanulóink 2018. október 19-23. között Románia magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében megismerkedünk Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Déva, Marosillye, Arad, Nagyszalonta nevezetességeivel.

 

Kolozsvár, Szent Mihály-templom, Mátyás-szobor

Amikor kimondom azt a szót, Erdély...

A Határtalanul! program keretében iskolánk hetedikes tanulói ötnapos interaktív tanulmányi kiránduláson vettek részt Erdélyben. Élményeiket útinaplóban örökítették meg.

1. nap

2018. október 19.

Még sötétben, kissé álmosan, hajnali 4 órakor gyülekeztünk az iskola parkolójában, ahol a csomagok bepakolása után felszálltunk az autóbuszra, búcsút intettünk szüleinknek és izgatottan indultunk Erdély felé.

Ebéd után Ártándnál léptük át a magyar - román határt, és fél kettő körül érkeztünk meg első állomásunkra, Nagyváradra, ahol Orsi néni, az idegenvezetőnk várt bennünket. Felkerestük a Szent László király idejéből való nagyváradi várat, megismertük a templomalapításról szóló legendát. Megcsodáltuk Erdély egyik legszebb szecessziós épületét, a Fekete Sas palotát.

A belvárosban tett sétánk során a Városháza, a Holdas-templom, a Görög katolikus palota, a Szent László-templom szép épületeiben gyönyörködhettünk. Felkerestük a kávéházi negyedet, a Bémer téren megnéztük az egykori Emke kávéház épületét és a színház előtt felelevenítettük irodalmi ismereteinket Juhász Gyuláról és Ady Endréről. A sétálóutcában megálltunk a Holnaposok szoborcsoportnál. Megtekintettük Erdély legszebb, legendákkal övezett barokk templomát. A székesegyház parkjában emlékszalagot helyeztünk el Szent László szobránál.

Fáradtan érkeztünk meg éjszakai szállásunkra, a nagyváradi Góbé csárdába.

2. nap

2018. október 20.

Partiumból Erdélybe a Királyhágón keresztül vezetett utunk. Ennek során a történelmi Erdély határán lévő Bánffyhunyadon csodálkozva néztük a hatalmas tarka cigánypalotákat és a gótikus stílusú református templom méltóságteljes épületét. A lélegzetelállító szépségű tordai sóbányában 13 emelet mélységig fedeztük fel a Terézia és a Rudolf tárna szépségeit, tanúi lehettünk egy különleges jelenségnek a Visszhangok termében. Az elkiáltott szavak tucatszor visszhangzanak. Megismertünk középkori felszereléseket, mint az emelőszerkezet, mellyel a felszínre hozták a kibányászott sót. A sóbánya csodái után felkerestük Erdély legnépszerűbb természeti látnivalóját, a lenyűgöző látványt nyújtó kettéhasadt hegyet, a Tordai - hasadékot. Megismerkedtünk egy újabb Szent László legendával.

A csodás gyalogtúra után Nagyenyed felé vettük utunkat. A Bethlen Gábor Kollégiumban megismertük a Jókai Mór által írt, A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélés történetét, emlékszalagot helyeztünk el az erődtemplom falán lévő 1849-es vérengzés áldozatainak emléktáblájánál.

Este későn érkeztünk meg második szálláshelyünkre, Dévára, a Szent Ferenc Alapítvány központjába.

3. nap

2018. október 21.

A mai napon első helyszínünk Marosillye volt. A szépen felújított Veres-bástyán egy rendhagyó történelemórán vettünk részt. Korabeli ruhákba öltözve elevenítettünk fel néhány eseményt Bethlen Gábor életéből. Ezt követően Vajdahunyad várába mentünk. Csoportmunka keretében igyekeztünk felfedezni a vár érdekességeit és megválaszolni az Orsi néni várral kapcsolatos kérdéseit. Nagyon élveztük a közös munkát. A csöpörgő eső sem tartott vissza bennünket attól, hogy tovább utazva felkeressük a Dévai várat, megmásszuk a várfalra vezető sok-sok csúszós lépcsőfokot, és gyönyörködjünk a felhőbe burkolódzó tájban. Felelevenítettük az irodalom órán tanult Kőmíves Kelemenné balladáját. Csernakeresztúron a tájházban István bácsitól a bukovinai székelyek történelméről hallottunk érdekes beszámolót. A csoportunk néptáncos tagjai egy bukovinai néptánc bemutatásával örvendeztették meg vendéglátóinkat. Ismét tovább robogott velünk az autóbusz és visszasiettünk Dévára. Este lehetőségünk volt találkozni a Szent Ferenc Alapítvány diákjaival. Szíves vendéglátásunkért átadtuk a magunkkal vitt adományokat. Egy kis közös esti séta során barátkozásra is volt lehetőség az ottani tanulókkal. Büszkén mutatták meg nekünk a zenélő szökőkutat, a gyönyörű színházat és a Vármegyeháza érdekes épületét.

4. nap

2018. október 22.

A reggelit követően egy hosszú buszozás után egy meredek hegyoldal megmászásával meghódítottuk a Solymosi várat. Fáradozásunk jutalma az elénk táruló panoráma volt. A romos vár udvarán elmepárbaj keretében mértük össze tudásunkat. Innen utunk a Máriaradnai Kegytemplomhoz vezetett. Kívül-belül megcsodáltuk a gyönyörű templomot, a kálváriadombon minden csoport eljátszhatta a korábban megismert valamelyik Szent László legendát. Majd ismét buszra szálltunk és indultunk tovább. Aradon megkoszorúztuk az aradi vértanuk emlékoszlopát, tiszteletünk jeléül elénekeltük a magyar himnuszt. A városban sétálva emlékszalagot helyeztünk el a Szabadságszobornál, megnéztük a színház épületét és a minorita templomot. Az utolsó szállásunk Nagyszalontán volt, ahol szintén a Szent Ferenc Alapítvány diákjaival találkoztunk. Adományainkat nagyon boldog örömmel fogadták az itt élő gyermekek. Jó hangulatú beszélgetéssel fejeztük be ezt a napot.

5. nap

2018. október 23.

Hazaindulás előtt körsétát tettünk Nagyszalontán. Felkerestük Arany Juliska sírját, és a rekonstruált Arany-portát. Orsi néni mesélt nekünk az Arany család életéről. Megkoszorúztuk Arany János szobrát. Rendhagyó irodalom órán vettünk részt a Csonka-toronyban, ahol megtekintettük az Arany relikviákat. Elköszöntünk idegenvezetőnktől és sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk hazafele. Este 7 óra körül boldogan köszöntöttük szüleinket, akik már izgatottan vártak bennünket az iskolaparkolójában.

 

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gazdagította tanulóinkat, s a kísérőtanárokat egyaránt. Rengeteg új ismeretet kaptunk, amelyek - az interaktív megismerési módnak köszönhetően – mélyen elraktározódtak bennünk. A tanulmányi út során betekinthettünk a külhoni magyarság mindennapjaiba, lehetőség nyílt a velük való személyes beszélgetésre is. A program a közösség építése céljából is hasznos volt, s erősítette diákjainkban a nemzeti összetartozás érzését. Köszönjük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ötnapos „Amikor kimondom azt a szót, Erdély…” című osztálykirándulásunk megvalósulhatott.

 

 

2017 - 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében 2017-ben is pályázatot hirdetett hetedik évfolyamos tanulók számára, amelynek célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése.

Örömmel tölt el bennünket, hogy az idei tanévben hetedikeseink a sikeres pályázat eredményeképpen októberben négynapos kiránduláson vehetnek részt a Felvidéken. A vissza nem térítendő támogatás összege 1 237 400,- Ft, amely az utazás, a szállás és az étkezés költségeinek fedezésére használható fel, valamint a személyi költségek és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására. 

Igló, Vigadó

 

 

Beszámoló határtalanul projektnapló 2017, megtekintése!

 

 

2016 - 2017

Határtalanul a Felvidéken!

 

A Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2016. október 18-21. között négy napos felvidéki kiránduláson vettek részt. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Határtalanul! Nézz a Felvidékre! HAT-16-01-0046 című pályázat keretében valósulhatott meg. A pályázaton elnyert összeget, 768 000 forintot a tanulók utazási és szállás költségének finanszírozására    fordították.

Jártak Révkomáromban a Jókai- szobornál, a lenyűgöző Szent András templomban, és megkoszorúzták Bartók Béla emléktábláját is. A legérdekesebbnek az Európa-udvar ígérkezett. Csoportokban haladva fedezték fel az európai országokról elnevezett épületeket.

Mikszáthfalván a Mikszáth Emlékházban töltöttek izgalmas perceket. Az emlékház előtti udvaron eredeti népi játékokkal mulatták az időt. A Kékkői várban közösen mondtak el egy Balassi verset. A második napon ellátogattak a rimaszombati magyar nyelvű Tompa Mihály Alapiskolába, ahol egy délelőttöt töltöttek együtt magyar gyerekekkel. Bemutatták iskolájukat és egy kis emlékműsorral is készültek. Óriási élmény volt a Gombaszögi cseppkőbarlang, mely különleges szalmacseppköveiről híres. Igló orsó alakú Fő terén tartalmas perceket töltöttek el, még a szerencsehozó harangot is megkongatták, amely alá állva mindenki kívánhatott valamit. Az esős idő ellenére a Tátra legmagasabb csúcsa alá is feljutottak. Jártak Betléren, a híres Andrássy-vadászkastélyban, felgyalogoltak a Krasznahorkai várhoz. Lőcsén megcsodálták a világ egyik legnagyobb hársfából faragott gótikus oltárát, elképzelték ahogy a lőcsei fehér asszony a boltíves Városháza mellett suhant el a házába. Késmárkon felkeresték a híres evangélikus fatemplomot. Az új templomban Thököly Imre szarkofágjánál énekelték el a Himnuszt és helyezték el emlékező koszorújukat. A késmárki vár és Belváros is izgalmas felfedeznivalót tartogatott számukra. A festői szépségű Selmecbánya volt az utolsó állomás. A szűnni nem akaró eső ellenére izgalommal készültek a Bányászati Múzeum látogatható, a föld felszíne alatt található tárnájába. Kis lámpákkal, védőfelszereléssel ellátva tették meg a közel 400 lépcsőt és jutottak be a Föld gyomrába. A hazafele vezető út vidáman, vetélkedéssel telt el.

A Nézz a Felvidékre! című interaktív tanulmányi kirándulás bizonyára felejthetetlen élmény marad minden résztvevő számára.

 

 

 

Nézz a Felvidékre!

A magyar kormány 2010-től hirdette meg magyar diákok számára a Határtalanul! programot.

A Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! program célja a határon túli magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a pályázat egyik nyerteseként a „HAT-10-01-0046 „Nézz a Felvidékre!” című osztálykiránduláson vehetnek részt a 2016/2017. tanévben.  A hetedikesek 2016. október 18-21. között felkeresik Szlovákia magyar lakta területeit. Úticéljuk Komárno-Mikszáthfalva-Kékkő-Gombaszög-Rimaszombat-Igló-Késmárk-Lőcse-Szepes-Tátra-Lomnic-Besztercebánya-Selmecbánya települések meglátogatása. Rimaszombatban felkeresik a Tompa Mihály Alapiskolát, ahol magyar nyelvű oktatás folyik a határon túl élő magyar ajkú gyermekek számára. Iskolásaink rövid bemutatkozó filmmel és műsorral készülnek az ottani diákok számára. Terveik között szerepel, Thököly Imre mauzóleumának felkeresése és koporsójának megkoszorúzása.A négy napos kirándulás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, valamint az Szombathelyi Tankerület segítő koordinációjával valósul meg.

 

 

Határtalanul projektnapló 2016, megtekintése!

 

 

Határtalanul 2015-2016

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a HAT-15-05-Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében iskolánk 7. osztályos tanulói 4 napos kiránduláson vehettek részt a Felvidéken. Különböző irodalmi és történelmi emlékekkel ismerkedtek meg, amelyekről eddig csak a tankönyvek lapjain olvashattak. Jártak Mikszáthfalván, a Mikszáth-emlékházban, Kékkő várában, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, ahol találkoztak a helyi diákokkal. A kölcsönös bemutatkozás perceit néptáncosaink fellépése tette színessé. Tanulóink megtekintették a Gombaszögi-cseppkőbarlangot, majd Iglón Csontváry Kosztka Tivadar szülőházát. Sétáltak a Mikszáth-regényekből oly jól ismert Lőcse városában. A világörökség részeként számon tartott Szepesi-várat és a késmárki evangélikus fatemplomot is megcsodálhatták. Koszorút helyeztek el Thököly Imre kriptájánál.    Nagy élményt jelentett számukra a selmecbányai tárnalátogatás. Gyermekeink tartalmasan töltötték az estéket is, foglalkozásokon vettek részt, amelyeken az aznap látottakkal kapcsolatban feladatokat oldottak meg: címert terveztek, dalszöveget írtak, csatakiáltást szerkesztettek, útinaplót vezettek. A négy nap során felejthetetlen élményekben gazdagodtak, sok-sok ismeretre tettek szert, a program a közösség építése céljából is rendkívül hasznos volt.

 

 

 

Határtalanul projektnapló, megtekintése!